Kunstgras (laatste update):

Zie "lees meer".

Gezondheidsrisico's?!; → SPELEN OP KUNSTGRAS!!  → ("updates" → onderaan bijgevoegd)
(→ Inzake evt. vragen omtrent evt. gezondheidsrisico’s n.a.v. de Zembla-TV-uitzending(en))! 

Beste mensen,

Televisieprogramma Zembla heeft woensdagavond 5 oktober ‘16 aandacht geschonken aan mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. (Voor de uitzending zie: http://www.npo.nl/zembla/05-10-2016/VARA_101380445D). Dit heeft landelijk gezien best wat vragen bij mensen opgeroepen en tot enige commotie geleid. Onderstaand proberen wij enige duidelijkheid te scheppen. Check de informatie (zie tevens de linkshieronder Bron: info vanuit de KNVB).

Het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM) heeft in het verleden meerdere onderzoeken gedaan naar de gezondheidseffecten van sporten op de met rubberen korrels ingestrooide kunstgrasvelden en vastgesteld dat er voor de sporters geen gezondheidsrisico’s zijn. Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen concluderen.
De KNVB wil dat iedereen op een gezonde en veilig manier kan voetballen. Voor wat betreft de gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat, baseert de KNVB zich op de expertise en feitelijke informatie van het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM). Dat is het kennisinstituut dat in opdracht van de overheid zich ontfermt over de volksgezondheid in Nederland. Het RIVM heeft op basis van diverse onderzoeken vastgesteld dat er bij het sporten op met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico is te verwachten. Het RIVM heeft de KNVB laten weten nog steeds achter de resultaten van deze onderzoeken te staan.

Bevindingen Zembla zorgvuldig bekijken
Hoewel in de uitzending van Zembla niet wetenschappelijk wordt aangetoond dat de rubberen korrels gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, vindt de KNVB dat het RIVM de bevindingen uit het programma Zembla zorgvuldig moet bekijken en indien nodig vervolgonderzoek moet doen. Meer onderzoek levert meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse velden voor de sporters. De Vereniging Sport en Gemeente (VSG), de instantie die gemeenten en sportverenigingen adviseert over kunstgrasvelden, deelt het standpunt van de KNVB. Aanstaande maandag staat er al een afspraak gepland over kunstgras met onder meer het RIVM, VSG en kunstgrasfabrikanten. De bevindingen uit het programma Zembla worden hier ook besproken.

Update 1:
De KNVB heeft maandagmiddag met onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeente (VSG), Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche rond de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de onzekerheid over kunstgras weg te nemen. De belangrijkste uitkomst van dit gesprek is dat het RIVM per direct nieuw onderzoek gaat verrichten en dat de resultaten voor het nieuwe jaar worden gepresenteerd. Verder benadrukte het RIVM nogmaals dat vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico's voor de gezondheid en er dus gewoon op gesport kan worden.

Update 2:
We merken dat er nog steeds vragen leven over het gebruik van kunstgras met rubbergranulaat. Langs deze weg informeren we jullie over het feit dat we alle informatie m.b.t. dit onderwerp gebundeld hebben op KNVB Assist (zie onderste link hieronder). Informatie die ook bruikbaar is voor jullie als leden. De KNVB benadruk graag nogmaals dat uit meerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, en dat er op de betreffende velden gespeeld kan worden. De KNVB is wel tevreden met de toezegging van het RIVM voor nieuw onderzoek en resultaten op korte termijn. 

Update 3:
Zoals bekend wordt er komend half jaar door het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nader onderzoek gedaan naar rubbergranulaat in kunstgras. Het RIVM heeft van het Ministerie van Volksgezondheid, Ministerie en Sport de opdracht gekregen dit onderzoek voor het einde van 2016 uit te voeren. De KNVB heeft al eerder aangekondigd onderzoek naar meer zekerheid over de veiligheid van kunstgrasvelden toe te juichen.
Het RIVM is vandaag met het onderzoek gestart. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zojuist aangekondigd. Het RIVM heeft ook de onderzoeksopzet van het rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid bekendgemaakt → http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/RIVM_start_veldonderzoek_naar_rubbergranulaat. Hieronder een uitgebreide toelichting. De resultaten van het onderzoek van het RIVM worden eind 2016 verwacht.

Onderzoeksopzet RIVM:
In de studie van het RIVM worden honderd kunstgrasvelden in Nederland onderzocht. Op zes plekken op het veld worden monsters genomen. Per plek wordt minimaal één liter granulaat met een stofzuiger opgezogen en in een glazen fles meegenomen naar het laboratorium. In het lab wordt het rubbergranulaat geanalyseerd. In het onderzoek is er sprake van een zogenaamde aselecte steekproef van verenigingen met kunstgrasvelden, wat inhoudt iedere vereniging met een kunstgrasveld evenveel kans maakt betrokken te worden in het onderzoek. De KNVB heeft de gegevens van de verenigingen met kunstgrasvelden aan het RIVM beschikbaar gesteld. Verenigingen kunnen zich niet aanmelden voor het onderzoek maar worden benaderd door het RIVM.
Het RIVM voert ook een literatuuronderzoek uit naar alle relevante nationale en internationale wetenschappelijke publicaties met betrekking tot rubbergranulaat. De bevindingen worden gecombineerd met het veldonderzoek. Een ander onderdeel van het onderzoek is dat het RIVM met een selectie uit de verkregen monsters in het lab bekijkt in welke mate er stoffen onder bepaalde omstandigheden vrijkomen. Denk hierbij aan huidcontact en/of het inslikken van het granulaat. Voor de te gebruiken methoden en selectie van stoffen is ook gekeken naar de aanpak en resultaten van internationale onderzoeken. Daarnaast is de onderzoeksopzet ter toetsing voorgelegd aan een wetenschappelijke begeleidingscommissie.

SBRcheck.nu:
Los van het onderzoek van het RIVM, biedt de autobandenbranche (VACO en RecyBEM) verenigingen die vragen hebben over hun kunstgrasveld een test aan om te kijken wat voor rubbergranulaat er op de velden ligt. Wellicht dat je al contact hebt gehad met deze organisatie. Verenigingen en gemeenten kunnen op een speciale website →  http://www.sbrcheck.nu/nl zich aanmelden voor een controle of de velden ingestrooid zijn met SBR-rubbergranulaat van voertuigbanden of andere materialen. Deze check staat geheel los van het wetenschappelijke onderzoek van het RIVM.

Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen?
Om leden en verenigingen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, heeft de KNVB een online dossier rubbergranulaat kunstgras → http://www.knvb.nl/assist/accommodatie/kunstgras/dossier-rubbergranulaat-kunstgras aangemaakt. Via dit dossier hopen wij je eerste vragen te beantwoorden. Mocht je aanvullende vragen hebben, mail dan gerust naar patrick.balemans@knvb.nl
Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is om te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden. De KNVB volgt hierbij het standpunt van het RIVM en ministerie van VWS.

Update 4:
Naar aanleiding van recente berichten in de media over rubbergranulaat op kunstgrasvelden, hecht de KNVB er waarde aan verenigingen op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken. De berichten in de media van zondag en maandag zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door de autobandenbranche. Voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat richt de KNVB zich op de resultaten van het officiële onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) momenteel uitvoert.

De resultaten van dit onderzoek zijn medio december bekend. Voor de KNVB zijn de resultaten uit dit onderzoek leidend. Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs ook aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.

Wat levert het onderzoek van RIVM op?
In het onderzoek van het RIVM wordt onder meer vastgesteld welke stoffen er in het rubbergranulaat zitten, in welke mate stoffen vrijkomen en wat dit betekent voor de gezondheid van sporters. Ook de huidige normen van rubbergranulaat in de velden zijn onderdeel van de studie. Hieronder de uitleg van het RIVM over de onderzoeksopzet.

Het RIVM gaat op twee manieren op zoek naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid.

  1. Met een literatuuronderzoek beoordeelt het RIVM de onderzoeksresultaten van relevante, internationale literatuur.
  2. Met een veld- en laboratoriumonderzoek moet duidelijk worden welke chemische stoffen er in het rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit de korrels.

Het literatuuronderzoek en het veldonderzoek leiden tot inzichten in:

  • De samenstelling van het rubbergranulaat op voetbalvelden in Nederland: welke chemische stoffen zitten er in?
  • De mate waarin deze stoffen mogelijk vrijkomen uit de korrels.
  • Manieren waarop mensen in aanraking kunnen komen met de chemische componenten (mogelijke blootstellingsroutes).
  • Wat er bekend is over gezondheidseffecten van rubbergranulaat in de internationale wetenschappelijke literatuur.
  • Een overzicht van normen voor rubbergranulaat in de huidige regelgeving.

De resultaten van het onderzoek moeten duidelijkheid geven in de chemische stoffen in rubbergranulaat en de mogelijke gezondheidseffecten voor sporters.

Klankbordgroep
De KNVB maakt gezamenlijk met onder meer VWS, GGD, VSG en VACO onderdeel uit van een klankbordgroep van het onderzoek. Er is een maatschappelijke en een wetenschappelijke klankbordgroep, waarbij de voetbalbond in de maatschappelijke klankbordgroep zit. De klankbordgroepen dragen beide op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van het onderzoek.

Europees onderzoek
Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

Update 5:
Zojuist heeft het RIVM bekend gemaakt dat uit onderzoek blijkt dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. Wij verwachtten duidelijke taal van het RIVM, die hebben we gekregen. De onzekerheid die er was om te voetballen op kunstgras met rubbergranulaat, is daarmee weg. Voetballers, ouders, clubs en KNVB kunnen nu verder. Het sein staat op veilig.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt vandaag dat er in rubbergranulaat heel veel verschillende stoffen zitten, maar dat deze slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrijkomen. Het schadelijk effect op de gezondheid is praktisch verwaarloosbaar. De KNVB vindt het belangrijk dat zijn leden veilig en gezond kunnen voetballen op kunstgrasvelden en heeft vertrouwen in de deskundigheid van het RIVM. Daarom volgt de KNVB de lijn uit de adviezen van het gepubliceerde overheidsonderzoek. De KNVB blijft altijd alert op de eventuele bijverschijnselen van het spelen op kunstgras. De aanschaf en aanleg blijft een verantwoordelijkheid van de clubs en de overheid, maar toch heeft de afgelopen tijd geleerd dat we op dit vlak permanent kennis willen verzamelen.

Erkentelijk voor snelle reflex
De KNVB heeft steeds de richtlijnen en adviezen van het RIVM opgevolgd en blijft dat doen. Het RIVM is het instituut dat namens de overheid, dus namens ons allemaal, de enig aangewezene is voor kwesties op het gebied van milieu en volksgezondheid. In juni vroegen we om een nader onderzoek, dat kwam er en dat heeft ons gerust gesteld. We zijn de minister van VWS erkentelijk voor de snelle reflex op ons verzoek om nieuw onderzoek. En het RIVM voor al zijn inspanningen de afgelopen twee maanden.

Informatielijn RIVM
Heeft u vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden? Het RIVM heeft een publieksinformatielijn geopend: 0800-0480.

Klik hier voor het bericht dat het RIVM dinsdagochtend heeft gepubliceerd n.a.v. het onderzoek.

Update 6:
Afgelopen woensdag 15 feb. '17 heeft TV programma Zembla een tweede uitzending gemaakt omtrent de bevindingen m.b.t. het RIVM-onderzoek en bijbehorende conclusies (inzake kunstgras/rubbergranulaat/gezondheidsrisico's etc.).
Hier de uitzending: https://youtu.be/u7-jnfmp_ls

Reactie KNVB: → Naar aanleiding van de uitzending van Zembla heeft de KNVB contact gehad met RIVM. Gebleken is dat de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM niet worden weerlegd door de inzichten die in uitzending van Zembla worden getoond. Dat betekent dat de conclusie blijft staan dat het veilig is om te sporten op kunstgrasvelden.

Artikelen (info)
:
- Wetenschap is het voornamelijk oneens over de schadelijkheid van kunstgraskorrels:https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/16/zijn-kunstgraskorrels-toch-gevaarlijker-dan-rivm-zegt-6729458-a1546373
- Het miljoenengevecht om de kunstgraskorrels: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/16/het-miljoenengevecht-om-de-kunstgraskorrels-6734578-a1546442
- Geen paniek na nieuw onderzoek rubberkorrels kunstgras:http://www.ad.nl/binnenland/geen-paniek-na-nieuw-onderzoek-rubberkorrels-kunstgras~a87b1e9c/
- Dossier rubbegranulaat kunstgras (KNVB): http://www.knvb.nl/assist/accommodatie/kunstgras/dossier-rubbergranulaat-kunstgras
- Uitkomsten onderzoek RIVM worden niet weerlegt!:http://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/23958/knvb-uitkomsten-onderzoek-rivm-worden-niet-weerlegd

Tot zover,....ervan uitgaande jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Lees verder op KNVB.nl:
http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20740/knvb-bevindingen-zembla-zorgvuldig-bekijken
http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20803/rivm-geen-reden-om-niet-te-sporten http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20742/kunstgras-en-rubbergranulaat-vragen-en-antwoorden http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20861/rivm-presenteert-feiten-over-kunstgras-voor-het-nieuwe-jaar
http://www.knvb.nl/assist/accommodatie/kunstgras/dossier-rubbergranulaat-kunstgras http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/RIVM_start_veldonderzoek_naar_rubbergranulaat http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rubbergranulaat http://www.sbrcheck.nu/nl
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rubbergranulaat
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rubbergranulaat/Onderzoek_naar_rubbergranulaat_op_sportvelden/Klankbordgroepen

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Sporten_op_rubbergranulaat_is_veilig

Overig:

- Vrachtlading Bangmakerij: → https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/23/vrachtlading-bangmakerij-5909952-a1538254
- Wetenschap is het voornamelijk oneens over de schadelijkheid van kunstgraskorrels:https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/16/zijn-kunstgraskorrels-toch-gevaarlijker-dan-rivm-zegt-6729458-a1546373
- Het miljoenengevecht om de kunstgraskorrels: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/16/het-miljoenengevecht-om-de-kunstgraskorrels-6734578-a1546442
- Geen paniek na nieuw onderzoek rubberkorrels kunstgras:http://www.ad.nl/binnenland/geen-paniek-na-nieuw-onderzoek-rubberkorrels-kunstgras~a87b1e9c/
- Dossier rubbegranulaat kunstgras (KNVB): http://www.knvb.nl/assist/accommodatie/kunstgras/dossier-rubbergranulaat-kunstgras
- Uitkomsten onderzoek RIVM worden niet weerlegt!:http://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/23958/knvb-uitkomsten-onderzoek-rivm-worden-niet-weerlegd

 

XX

Kalender/Agenda

 

Pupil van de week: 

 Levi Onstwedder

 

 

 

 

 

Hoofdsponsor

Sponsoren

Volg ons!

Facebook Twitter